අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ - 2024
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත්වීම් ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධරයන්ගේ
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ - 2024
. . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2024-02-26

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු (කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ )
උතුරු මැද පළාතේ පුරප්පාඩුව පවතින ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු (කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ) සදහා විධ . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2024-01-11

2023/2024 වර්ෂවලට අදාලව අන්තර් පළාත් හා අන්තර් කලාප ස්ථානමාරු අයදුම්පත් කැඳවීම.
2023.12.31 දිනට කලාපය/උතුරුමැද පළාත තුල වසර 5ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ගුරුවරුන්ගෙන් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවනු ල . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2023-11-09