අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ - 2024
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත්වීම් ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධරයන්ගේ
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ - 2024
. . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2024-02-26

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු (කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ )
උතුරු මැද පළාතේ පුරප්පාඩුව පවතින ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු (කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ) සදහා විධ . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2024-01-11

2023/2024 වර්ෂවලට අදාලව අන්තර් පළාත් හා අන්තර් කලාප ස්ථානමාරු අයදුම්පත් කැඳවීම.
2023.12.31 දිනට කලාපය/උතුරුමැද පළාත තුල වසර 5ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ගුරුවරුන්ගෙන් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවනු ල . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2023-11-09

2023(2022) අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාග කාර්යමණ්ඩල පත් කිරීම
2023(2022) අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාග කාර්යමණ්ඩලයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති ලිපියට අදාල සම්බන්ධීකරණ/ විභාග මධ්‍යස්ථාන අ . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2023-05-16

තනතුරු පුරප්පාඩු - උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
2022. 12. 31 දිනට උතුරුමැද පළාතේ පුරප්පාඩු වන පාසල් සදහා ශ්‍රේණිධාරී විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීම. උතුරුමැද පළාතේ විදුහල් . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2022-12-13

වර්ධක සහ කාර්ය සාධන ඇගයීම් ආකෘති (NCP) - ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිළධාරීන්ගේ වැටුප් වර්ධක නිර්දේශ කිරීම හා අනුමත කිරීමේ ආකෘති හා කාර්ය සාධන ඇග . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2021-11-05

උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීම
උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ඩීසල් වෑන් රථයක් කුලියට ගැනීමට අදාලව දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන ක . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP - 2021-10-22