ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/P/DB/AG/Maldeniya. P. S.

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.
තොරතුරු ඇතුලත්කර නොමැත.