ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/P/DB/AG/Maldeniya. P. S.
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 15402 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම D. M. Somapala
පාසලේ නම NCP/P/DB/AG/Maldeniya. P. S.විදුහල්පති දුරකථන අංකය 071-0602338
ලිපිනය Kekuluwela, Aralaganvila. ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 5
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Aralaganvila සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 47
අධ්‍යාපන කළාපය Dimbulagala සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 47
ග්‍රාමසේවා වසම Maldeniya මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 91
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 071-0602338 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 05 Acres
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 3 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය Purified R O

ආපසු පිටුවට යන්න.