ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/P/DB/DB/Sorivila Rohana Primary School
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 20127 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම M.G. Jayarathna
පාසලේ නම NCP/P/DB/DB/Sorivila Rohana Primary Schoolවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 072-9069915
ලිපිනය Sorivila, Dimbulagala. ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 03
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Dimbulagala සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 4
අධ්‍යාපන කළාපය Dimbulagala සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 4
ග්‍රාමසේවා වසම 211- Dimbulagala මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 6
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 072-9069915 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 3
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 3 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත No
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 3 ජල ප්‍රභවය Pipe born

ආපසු පිටුවට යන්න.