ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/P/DB/AG/Kudawewa K.V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 20135 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම A.G.B. Rupasingha
පාසලේ නම NCP/P/DB/AG/Kudawewa K.Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 071-4677076
ලිපිනය Kudawewa, Dalukana ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 6
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Aralaganvila සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 43
අධ්‍යාපන කළාපය Dimbulagala සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 43
ග්‍රාමසේවා වසම 209 Kudawewa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 94
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය - පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) 5
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී Yes
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 5 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත Yes
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 5 ජල ප්‍රභවය Well

ආපසු පිටුවට යන්න.