ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20135 - NCP/P/DB/AG/Kudawewa K.V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 7 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.G.B RUPASINGHESLTS 3-iGraduateSupervisionB.Com.Untrained
2B.R.C. BUWANAYAKASLTS 2-iiNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
3G.F.N.M GODAGAMASLTS 3-1GraduatePrimaryB.A.(General)PGDE
4G.H.G.K.M. DHARMARATHNASLTS 3-iiTrainedEnglishG.C.E. A/LTrained
5H.A.I.P.DHARMARATHNA
6I.P.S.IlesinghaSLTS 3-iGraduatePrimaryB.Sc (Mgt).Untrained
7W.P.V. PRANANDUSLTS 3-iGraduatePrimaryB.A.(General)Untrained