ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Horowpathana කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
41
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
539
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
9269
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119090
NCP/A/KB/HP/Wahalkada D2 V.
0254935950T.M.K.C.Wewelkada
219104
NCP/A/KB/HP/Ruwanwali M.M.V
025-2278348Mr. M.B.M.D. Bandara
319105
NCP/A/KB/HP/Ambagaswewa Ashoka Jayanthi V
0756572901D. Hemarathna
419106
NCP/A/KB/HP/Ihaladiulwewa V
077-6648267Rev. I . Wimalwansha Thero
519107
NCP/A/KB/HP/Elavissagoda V
0770812415J. Gunarathna
619108
NCP/A/KB/HP/Kukulbandidigiliya V
077-1667590R.N.N. Wickramasinghe
719109
NCP/A/KB/HP/Katuwaragollewa V
0713288198M.M.S.K. Munasinghe
819110
NCP/A/KB/HP/Kapugollewa M.V
0778874232T.N. Jayathilaka
919111
NCP/A/KB/HP/Kalpe Ralapanawa V.
077-7352508W.R. Wijesinghe
1019116
NCP/A/KB/HP/Nambadawewa V
077-253782H. Gunawardhana
1119118
NCP/A/KB/HP/Nambakada V
077-0078595K.S. Karunarathna
1219119
NCP/A/KB/HP/Parangiyawadiya V
077-1071003D.M.J.K. Kanakarathne
1319122
NCP/A/KB/HP/Maradanmaduwa V
077-0490428S. Sunilawathi
1419125
NCP/A/KB/HP/Mahapothana Dutuwewa V
077-9180714A. L. Rajakaruna
1519126
NCP/A/KB/HP/Morakawa V
0711081166M.B. Wijesinghe
1619127
NCP/A/KB/HP/Morawewa V
025-5613247S. Ilangarathna
1719128
NCP/A/KB/HP/Kalpe Ananda Sagara V.
-S.S. Rathna Kumara
1819129
NCP/A/KB/HP/Rashnakawewa V
077-3967989W.Sarath Wijesingha
1919131
NCP/A/KB/HP/Walahaviddawewa V
0712161983M.Chandrawathi
2019132
NCP/A/KB/HP/Wagollakada Jayanthi V
071-7568662H.B. Lankathilaka
2119133
NCP/A/KB/HP/Walimuwapothana V
0778068700H.M.M.B. Herath
2219137
NCP/A/KB/HP/Puliyankadawala V.
0714477945L.S. Kuamarasinghe
2319139
NCP/A/KB/HP/Suhadagama V
-R.M.S. Rathnayaka
2419141
NCP/A/KB/HP/Thamarawewa V
-S. Sarath kumara
2519157
NCP/A/KB/HP/Dakathipothana V.
-R. Jayathissa
2619164
NCP/A/KB/HP/Kimbulpatiyawa V
0778872657S.S.N. Dissanayaka
2719517
NCP/A/KB/HP/Kadawath Rathmale Mu V
077-1936869H. Rafaideen
2819518
NCP/A/KB/HP/Thimbiriyathtawala Mu V
077-0882216M.K. Jabbar
2919519
NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu V
077-1770914A.B. Mahroof
3019521
NCP/A/KB/HP/Paththewa Mu V
0771849188A.W. Mansoor
3119522
NCP/A/KB/HP/Mukkarawewa Thahira Mu V
0252053169R. Ishak
3219523
NCP/A/KB/HP/Walahawiddawewa Mu V
-A.L.M. Iqbal
3319524
NCP/A/KB/HP/weeracholai M.M. V.
025-4901701N.M.A. Rasool
3419526
NCP/A/KB/HP/Horowpothana Baduideen Mahmud M.V
025-2278512S.A. Sakkar
3519527
NCP/A/KB/HP/ALMAAS MAHA VIDAYALAYA
025-2278656A.J.M.THAWFEEK
3619559
NCP/A/KB/HP/Anaolondewa Annur Mu V
-A. Bazeer
3719560
NCP/A/KB/HP/Galkandawa Mu V
S. Cassim Bawa
3819579
NCP/A/KB/HP/Galahitiyagama V
-W.M. Aberathna
3919589
NCP/A/KB/HP/Horowpothana Model P.S. (Lumbini)
025-2278260K.P. Gamage
4019599
NCP/A/KB/HP/Horowpothana Mu P. V
071-4987977M.I.M. Ameer
4119602
NCP/A/KB/HP/Kapugollewa P.S
-U. Indrawathi