ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Medawachchiya කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
42
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
721
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
11091
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119001
NCP/A/KB/MW/Maithripala Senanayaka Central College
025-2245700A.W. Ariyathilaka
219005
NCP/A/KB/MW/Isipathana M.V
025-2054494G.N.Gunasekara
319006
NCP/A/KB/MW/Kirigalwewa M.V
025-5279751P.B.Jayasekara
419008
NCP/A/KB/MW/Angunochchiya V
071-8042650S.T.C.D. Karunasena
519009
NCP/A/KB/MW/Kadawathgama M.V(Sri Sobhitha)
-Jayasooriya Disanayaka
619011
NCP/A/KB/MW/Siridhamma V
077-4823885S. Jayasena
719012
NCP/A/KB/MW/Thammanna Elawaka V.
-D.M.M.N.S. Manuwelge
819015
NCP/A/KB/MW/Palugollewa V
071-8441408M.S. Hemachandra
919016
NCP/A/KB/MW/Pahala Galkandegama V
077-1141536E.J.M.W. Ekanayaka
1019018
NCP/A/KB/MW/Puleliya V
077-4210600G. Somalatha
1119019
NCP/A/KB/MW/Maha Diwlwewa V
071-5538582T.B. Jayawardhane
1219020
NCP/A/KB/MW/Yakawewa V
-R.Vithana Arachchi
1319021
NCP/A/KB/MW/Walpola V
-Siriwardhana
1419023
NCP/A/KB/MW/Ihala Tammannawa V
077-4742853K. Leelawathi
1519026
NCP/A/KB/MW/Dharmadeepa primary V
076-6450760B.Siriwardhana
1619027
NCP/A/KB/MW/Karambankulama V
077-9767510S.W. Senanayaka
1719029
NCP/A/KB/MW/Gaminiwewa V
-H.N.Rajaguru
1819030
NCP/A/KB/MW/Tammannakulama V
077-2622730K. Dharmadasa
1919032
NCP/A/KB/MW/Thulawelliya V
071-3000674D.Wijethunga
2019036
NCP/A/KB/MW/Maha Kumbukgollewa V
071-2298484G.S.K.Gunapala
2119037
NCP/A/KB/MW/Maha Koongaskada V
071-1844033R.D.A. Amarasinghe
2219038
NCP/A/KB/MW/Viral Murippuwa V
077-8709153B. Samarathunga
2319041
NCP/A/KB/MW/Issinbassagala V
071-4716711D.B.Samaranayaka
2419042
NCP/A/KB/MW/Siddartha Primary School
077-9270457S. Nandasena
2519043
NCP/A/KB/MW/Koona Kumbukgollewa V
071-6234660K.Ilangarathna
2619046
NCP/A/KB/MW/Etambagaskada V
071-1040686G. Upali
2719047
NCP/A/KB/MW/Kidagalegama V
077-9232990R.T. Wijesiri
2819048
NCP/A/KB/MW/Gallallegama Srisangabo V
071-5132852D.B.Ranaweera
2919049
NCP/A/KB/MW/Puhudiula V
071-3242707T.B.J. Dissanayake
3019050
NCP/A/KB/MW/Ethakada M.V
071-5874326S. Mahendra Gunarathne
3119057
NCP/A/KB/MW/Maha Kashyapa P.S.(Etaweeragollewa)
-T.B. Wijewardhana
3219058
NCP/A/KB/MW/Kadawath Rambewa V
071-2567690A.M.K. Bandara
3319059
NCP/A/KB/MW/Koongollewa V
-J.Tikiribandara
3419060
NCP/A/KB/MW/Parana Halmillewa V.
077-6177595P.B.S.Padmini
3519070
NCP/A/KB/MW/Dharmashoka V
071-1522708A.M.D. Kanthi
3619075
NCP/A/KB/MW/Hirallugama V
077-4714205P.B. Pemarathna
3719536
NCP/A/KB/MW/Muslim Halmillewa V(Al Manar )
071-6235127Mr.M.K. Uwais
3819537
NCP/A/KB/MW/Al Aksa V
071-8196199A.M. Mubardeen
3919538
NCP/A/KB/MW/Medawachchiya Mu M.V(Al-Madeena M.V.)
025-2245050N.P. Ajumal khan
4019543
NCP/A/KB/MW/Al - Hiqma Muslim Vidyalaya
-S.H.A. Rasheed
4119603
NCP/A/KB/MW/Maithreepala Senanayake Primary School
071-8172364Mr.M.Suraweera
4219610
NCP/A/KB/MW/Sri Rahula Primary School
071-3260470N.K. Jayasinghe