ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Padaviya කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
18
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
363
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
6061
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
119078
NCP/A/KB/PD/Padavi Parakkramapura M.V
0252254090R.A. Ranathunga
219079
NCP/A/KB/PD/Buddangala M.M.V
0252254065W.L. Wijesundara
319080
NCP/A/KB/PD/Aliwanguwa M.V
252255015S.K. Serasinghe
419081
NCP/A/KB/PD/Padavi Mahasen M.V
025-2253238S.A. Dissanayake
519082
NCP/A/KB/PD/Aluth Halmillewa V.
0776480702W.A.A.T.Wickramanayake
619083
NCP/A/KB/PD/Parakkramapura Modle Primary
071-9064380U.Lalitha Kumari
719084
NCP/A/KB/PD/Padavi Ruwanpura V.
078-5900939Ref.A. Anuruddha Thero.
819085
NCP/A/KB/PD/Padavi E Yaya 5 kanuwa M.V
-W.P.M.M. Wijesooriya
919086
NCP/A/KB/PD/Padaviya Piyawara 4 Anura V
0711801966W.P. Jayawathi
1019087
NCP/A/KB/PD/Padavi Balayawewa V.
-T.P. Palitha Wikramasinghe
1119088
NCP/A/KB/PD/Padaviya D 10 maithree V.
025-3246450K.L.S. Pushpakumara
1219089
NCP/A/KB/PD/Padaviya C - Yaya 5 V.
071-6371381H.A.M.M.K.S Bandara
1319094
NCP/A/KB/PD/Daluggala V.
078-6964618K.G.R. Wickramasinghe
1419557
NCP/A/KB/PD/Koonketiyawa V.
072-4887628A.M.A.D. Jayalaxmi
1519569
NCP/A/KB/PD/Kuda Rathmale V.
0769474827K.H.M. Karuna Deepthi
1619587
NCP/A/KB/PD/Buddhangala Primary School
0252254272T.M.M. Thennakoon
1719604
NCP/A/KB/PD/Padavi Mahasen Primary School
025-3245494P. Wickramasinghe
1819613
NCP/A/KB/PD/Abhayaraja P.V.
0717020123K.N.R. Gunasingha