ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
ඉවත්වන්න.
20081 - NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V - පාසලේ වාරවිභාග ලකුණු
අංකය වසර ශ්‍රේණිය පංතිය මාධ්‍ය පිරිමි ගැහැණු එකතුව පන්තිභාරකාරීත්වය යාවත්කාලීන කිරීම Class ID Admin
1201988A Sinhala171229R.N.A.M.R.Warakagoda2019-09-21140643Update
2201988B Sinhala131124R.A.H.N.Imasha2019-09-21140644Update
3201999A Sinhala231639I.K.S.Jayanthi2019-09-21140645Update
420191010A Sinhala181634R.M.G.V.Rathnayaka2019-09-21140646Update
520191111A Sinhala111122S.W.A.Pushpakumara2019-09-21140647Update