ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 216221
ශ්‍රේණිය
විෂයය
වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර වාර විභාග පිළිතුරුපත්‍ර

පාඩම් සංඛ්‍යාව : 1983
යාවත්කාලීන කළ නවතම පාඩම්
අංකය ශ්‍රේණිය විෂයය මාතෘකාව
112 ගිණුම්කරණi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
212ඉස්ලාම් ධර්මයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
312සංයුක්ත ගණිතයi පිළිතුරු පත්‍රය
412ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
512බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
612ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයi පිළිතුරු පත්‍රය
712ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
812ඉන්දීය ඉතිහාසයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
912ලංකා ඉතිහාසයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1012යුරොපා ඉතිහාසයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1112යුරොපා ඉතිහාසයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1212ලංකා ඉතිහාසයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1310සංනිවේදනය හා මධ්‍ය අධ්‍යයනයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1412තාක්ෂණවේදය‍ සඳහා විද්‍යාවi පිළිතුරු පත්‍රය
1512ඉස්ලාම් ශිෂ්ඨාචාරයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1612සිංහලi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1712ගිණුම්කරණයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1812කෘෂි විද්‍යාවi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
1911සිංහල සාහිත්‍යයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය
2010සිංහල සාහිත්‍යයi, ii පිළිතුරු පත්‍රය

ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)

10 ශ්‍රේණිය - සිංහල 10 ශ්‍රේණිය - ඉංග්‍රීසි 10 ශ්‍රේණිය - දමිල 11 ශ්‍රේණිය - සිංහල 11 ශ්‍රේණිය - ඉංග්‍රීසි 11 ශ්‍රේණිය - දමිල

ඉ-තක්සලාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Guru.lk පෙළපොත් කොරෝනා රටක් වටිනා පොතක්
 
 
නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 2024-03-02 22 2024-03-01 749 2024-02-29 820 2024-02-28 882 2024-02-27 1044