ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව

නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 188901
ශ්‍රේණිය
විෂයය
වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර වාර විභාග පිළිතුරුපත්‍ර

පාඩම් සංඛ්‍යාව : 1561
යාවත්කාලීන කළ නවතම පාඩම්
අංකය ශ්‍රේණිය විෂයය මාතෘකාව
111ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
210ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
311චිත්‍රi පිළිතුරු පත්‍රය
410චිත්‍රi පිළිතුරු පත්‍රය
511ඉතිහාසයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
610ඉතිහාසයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
711විද්‍යාවi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
810විද්‍යාවi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
97සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1011ගණිතයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1110ගණිතයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
126ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
137ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
148ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
159ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1610ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1711ක්‍රිස්තියානි ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1811කතෝලික ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
1910කතෝලික ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය
209කතෝලික ධර්මයi,ii පිළිතුරු පත්‍රය

ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී අත්පොත (තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය)

10 ශ්‍රේණිය - සිංහල 10 ශ්‍රේණිය - ඉංග්‍රීසි 10 ශ්‍රේණිය - දමිල 11 ශ්‍රේණිය - සිංහල 11 ශ්‍රේණිය - ඉංග්‍රීසි 11 ශ්‍රේණිය - දමිල

ඉ-තක්සලාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Guru.lk පෙළපොත් කොරෝනා රටක් වටිනා පොතක්
 
 
නැරඹූ සංඛ්‍යාව : 2023-04-02 19 2023-04-01 825 2023-03-31 1029 2023-03-30 1684 2023-03-29 1859