ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.

අංකය වසර විෂයය පෙනීසිටි ගණන සමත් ගණන ප්‍රතිශතය විශ්ව විද්‍යාලට
12014G.C.E.(A/L) - Arts0101100%
22013G.C.E.(A/L) - Arts090222.22%
32012G.C.E.(A/L) - Arts0101100%
42011G.C.E.(A/L) - Arts04-0%