ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.

ශිෂ්‍යත්ව විභාග තොරතුරු
NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.

අංකය වසර පෙනීසිටි ගණන සමත් ගණන ප්‍රතිශතය
1201848012.08%
2201758023.45%
3201650036%
42015250312%
5201430026.67%
6201327-0%
7201228027.14%
8201137012.7%