ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V
පාසල් තොරතුරු
පාසල් අංකය 20081 විදුහල්පති/ විදුහල්පතිනිගේ නම V.H.C.S. Kumarisiri
පාසලේ නම NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.Vවිදුහල්පති දුරකථන අංකය 071-5798969
ලිපිනය Kadawalawewa, Jayanthipura, Polonnaruwa ගුරුවරු සංඛ්‍යාව 27
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශය Thamankaduwa සිසුන් සංඛ්‍යාව (පිරිමි) 286
අධ්‍යාපන කළාපය Polonnaruwa සිසුන් සංඛ්‍යාව (ගැහැණු) 285
ග්‍රාමසේවා වසම 158-Kadawarawewa මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 571
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය පාසලට විදුලිය Yes
පාසලේ දුරකථන අංකය 0715798969 පාසලේ භූමි පුමාණය (අක්. රූඩ්. පර්චස්) Acce 4
පාසල් වර්ගය (අනුමත) 2 ඉඩම් බලපත්‍ර ලැබී No
පාසල් වර්ග (පංති අනුව) 1 - 13 ඉඩම නිරවුල්ව ඇත Yes
මාධ්‍ය Sinhala පානීය ජලය
පංති සංඛ්‍යාව 18 ජල ප්‍රභවය Pipe born

ආපසු පිටුවට යන්න.