ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20081 - NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V

ආපසු පිටුවට යන්න.

ගුරු තොරතුරු විස්තරය - ගුරු සංඛ්‍යාව 29 කි
අංකය නම ශ්‍රේණිය ගුරු වර්ගය විෂය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම්
1A.H.M.BISOMENIKESLTS 1TrainedPrimary subjectsG.C.E. A/LTrained
2B.G.A.P.KUMARISLTS 3-iTrainedHome EncomicsG.C.E (A/L)Trained
3B.I.K.LIYANAGESLTS 2-iGraduateBuddhism, Sinhala, Citizenship EducationB.A.(General)PGDE
4D.H.G.S.D.KARUNARATHNA
5G.G.M.KULASOORIYASLTS 2-iGraduateDancingB.P.A.(Special)PGDE
6G.P.D.MADUSHIKASLTS 3-iTrainedPrimary subjectsG.C.E. A/LTrained
7H.J.D HALLOLUWASLTS 3-iGraduateSinhalaB.A.(General)PGDE
8IHALA KODIPPILI S.J.
9J.P.R.S.PremarathnaSLTS 3-iTrainedPrimaryG.C.E. A/LTrained
10K.L.T.PRIYAKANTHI
11K.V.N.M.Erandika
12M.G.SUJEEWANI GEETHIKASLTS 2-iiTrainedAgriculture, ScienceG.C.E. A/LTrained
13M.G.T.S.MaruddanaSLTS 2-iiGraduateMusicB.P.A.(Special)PGDE
14M.S.B.HUNUPOLAGAMASLTS 2-iiNCOEHealth & Physical EducationG.C.E. A/LDiploma
15P.R.D.S.K.RANATHUNGASLTS 2-iiNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
16P.SANDHYA PRIYANGANIN/AUntrainedBuddhismG.C.E. A/LUntrained
17R.A.G.A.BANDARASLTS 3-iGraduate-B.A.(General)Untrained
18R.A.H.N.IMASHA
19R.A.I.D.RAMANAYAKESLTS 2-iiNCOEPrimaryG.C.E. A/LDiploma
20R.M.G.V. RathnayakaSLTS 3-iGraduateScienceB.Sc.(Agri)Untrained
21R.N.A.M.R.WARAKAGODASLTS 1TrainedScienceG.C.E. A/LTrained
22S.M.Tharanga Dilrukshi KumariSLTS 3-iUntrainedEnglishG.C.E. A/LUntrained
23S.W.A.H.PUSHPAKUMARASLTS 2-iiGraduateGeography, History, HelthB.A.(General)Untrained
24T.G.H.MALKANTHISLTS 3-iUntrainedPrimary subjectsG.C.E. A/LUntrained
25W. UPALISLTS 1TrainedSinhalaG.C.E. A/LTrained
26W.D.N.N.JayarathnaSLTS 3-iNCOEHistoryG.C.E (A/L)Diploma
27W.K.D.WANNIARACHCHISLTS 2-iiNCOEInformation & Communication TechnologyG.C.E. A/LDiploma
28W.M.S.S.WICKRAMASINGHEN/AGraduateHistoryB.A.(Special)Untrained
29W.S.WIJAYABANDARA