ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20070 - NCP/P/P/TK/Aluthwewa M.V
විදුහල්පති කලාපය
Polonnaruwa
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Thamankaduwa
ගුරු සංඛ්‍යාව
21
ලිපිනය
Aluthwewa, Polonnaruwa.
සිසු (පිරිමි)
120
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
118
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
238
පාසල් දුරකථන අංකය
027-2226538
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
D.M.W. Dissanayake
071-4459304
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී

යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-16
23
2
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 දෙවනවාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක්‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත  
දුරකථන : 025-2222430   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-08-2019               Copyright @ 2010 Provincial Department of Education - NCP  
  Desinged by Hematilake