ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20077 - NCP/P/P/TK/Parakrama Samudraya M.V
විදුහල්පති කලාපය
Polonnaruwa
පන්ති සංඛ්‍යාව
15
කොට්ඨාසය
Thamankaduwa
ගුරු සංඛ්‍යාව
30
ලිපිනය
Parakkramasamudraya, Polonnaruwa.
සිසු (පිරිමි)
232
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
188
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
420
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
W.W.M.P.S.L. Bandara
071-6581400
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී

යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-07-13
24
3
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 දෙවනවාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක්‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත  
දුරකථන : 025-2222430   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-08-2019               Copyright @ 2010 Provincial Department of Education - NCP  
  Desinged by Hematilake