ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20082 - NCP/P/P/TK/Kalahagala P.V
විදුහල්පති කලාපය
Polonnaruwa
පන්ති සංඛ්‍යාව
කොට්ඨාසය
Thamankaduwa
ගුරු සංඛ්‍යාව
9
ලිපිනය
Kalahagala, Parakramasamudraya, Polonnaruwa.
සිසු (පිරිමි)
45
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
57
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
102
පාසල් දුරකථන අංකය
072-0554707
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
U.V.N.N. Priyadarshani
072-0554707
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
D.P.A.C Diyalagoda

යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-07-13
8
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත  
දුරකථන : 025-2222430   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 31-01-2020               Copyright @ 2010 Provincial Department of Education - NCP  
  Desinged by Hematilake