ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20074 - NCP/P/P/TK/Shanthi M.V
විදුහල්පති කලාපය
Polonnaruwa
පන්ති සංඛ්‍යාව
08
කොට්ඨාසය
Thamankaduwa
ගුරු සංඛ්‍යාව
16
ලිපිනය
Shanthipura, Unagalawehera, Polonnaruwa.
සිසු (පිරිමි)
79
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
71
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
150
පාසල් දුරකථන අංකය
0273127263
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
W.W.M.P.S.L. Bandara
071-6581400
පන්ති පරාසය
6 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
Hemantha Ekanayake

යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-16
17
2
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
2019 දෙවන වාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත  
දුරකථන : 025-2222430   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 31-01-2020               Copyright @ 2010 Provincial Department of Education - NCP  
  Desinged by Hematilake