ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20075 - NCP/P/P/TK/Sewamuktha Kandaura M.V
විදුහල්පති කලාපය
Polonnaruwa
පන්ති සංඛ්‍යාව
53
කොට්ඨාසය
Thamankaduwa
ගුරු සංඛ්‍යාව
90
ලිපිනය
Palugasdamana, Polonnaruwa.
සිසු (පිරිමි)
845
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
908
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
1753
පාසල් දුරකථන අංකය
027-2222128
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 AB
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
D.M.G. dayarathna
0702581160
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
P.G.H.Dilrukshi

යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-17
82
3
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 දෙවනවාර පරීක‍ෂණය
2018 තුන්වන වාර පරීක්‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද පළාත  
දුරකථන : 025-2222430   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-08-2019               Copyright @ 2010 Provincial Department of Education - NCP  
  Desinged by Hematilake