ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
Dimbulagala කොට්ඨාසය
ආපසු යන්න.ඉවත්වන්න
පාසල් සංඛ්‍යාව
32
ගුරුවරු සංඛ්‍යාව
505
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
8317
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල තෝරන්න.
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති යාවත්කාලීන කිරීම
115149
NCP/P/DB/DB/Ranakethgama K. V
072-3485957H.P.padmasiri Nayanakumara
215151
NCP/P/DB/DB/Siripura M.M.V
027-3281679E.D.D. Edirisingha
315154
NCP/P/DB/DB/Madagampitiya Primary School
-D.H.S. Gunawardhana
415155
NCP/P/DB/DB/Nawa Pallegama K.V
-R.M. Rathnayake
515158
NCP/P/DB/DB/Pihitiwewa M.V
0718579706D.H.S. Gunawardhana
615159
NCP/P/DB/DB/Miwathpura K.V
077-2759858P.G.H.W.Bandara
715160
NCP/P/DB/DB/Nuwaragala M.V
-L.P. Samantha
815367
NCP/P/DB/DB/Ihala Yakkure V
076-3004294H.A. Wijerathne
915378
NCP/P/DB/DB/Mudunkadawala Primary School
027-5686084G.G.W.P.W. De Silva
1015386
NCP/P/DB/DB/Rathmalkandiya Primary School
0784370855N.K.P.Somasiri
1120102
NCP/P/DB/DB/Manampitiya Sinhala M.V
0272053675M.B.N. Wijerathna
1220105
NCP/P/DB/DB/Kalukalawagama Wijaya Parakrama K.V
071-0441603H.W.G.K.Liyanage
1320107
NCP/P/DB/DB/Kalukalawa P.S.(Seelalankara P.S.)
0788429424A.G. Wijethissa
1420109
NCP/P/DB/DB/Dalukana Primary School
077-9957554W.K. Upali
1520110
NCP/P/DB/DB/Maguldamana M.V
027-3279796Rev. Mampita Chandavimala Ther
1620118
NCP/P/DB/DB/Bandanagala K.V
077-9688963K.P.G. Chandrasena
1720120
NCP/P/DB/DB/Ihala Allewewa K.V
071-2908504N.G.T. Dammika
1820121
NCP/P/DB/DB/Palatiyawewa K.V
027-2054811H.M. Senevirathana
1920123
NCP/P/DB/DB/Nishshankamallapura Primary
-U.M.S.C. Wijayasoma
2020127
NCP/P/DB/DB/Sorivila Rohana Primary School
072-9069915M.G. Jayarathna
2120128
NCP/P/DB/DB/Pahala Yakkure K.V
-M.G. Dharmasiri Jayarathne
2220129
NCP/P/DB/DB/Kashapa M.V
027-5686059S.P.K.Galappaththi
2320130
NCP/P/DB/DB/Allewewa M.V
027-5686060Y.M. Balasooriya
2420138
NCP/P/DB/DB/Mahaulpatha Primary School
077-8132164O. Swarnathilakalankara Thero
2520141
NCP/P/DB/DB/Bogaswewa M.V
027-5686320W. Piyathissa
2620142
NCP/P/DB/DB/Millana Primary School
071-2020208R. Karunarathna
2720143
NCP/P/DB/DB/Pahala Allewewa Primary School
078-8949149Y.M.G. Jayathilaka Banda
2820160
NCP/P/DB/DB/Manampitiya Tamil M.V
071-8289931K. Vijendran
2920170
NCP/P/DB/DB/Sorivila Tamil Primary School
071-9477936R. Jesudasan
3020230
NCP/P/DB/DB/Siripura Primary School
-L.P. Samantha
3120238
NCP/P/DB/DB/Meth Mahinda Primary School
071-8786760R.M.M.S.T. Rajapaksha
3220239
NCP/P/DB/DB/Sugaladevi Primary School
-K.A.P.C. Kasthurirathne