ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20110 - NCP/P/DB/DB/Maguldamana M.V
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
25
කොට්ඨාසය
Dimbulagala
ගුරු සංඛ්‍යාව
33
ලිපිනය
Maguldamana, Palaetiyawa.
සිසු (පිරිමි)
314
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
314
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
626
පාසල් දුරකථන අංකය
027-3279796
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
Rev. Mampita Chandavimala Ther
071-45491290
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
W.M.A.Wijayasinghe
  පිහිටීම
7.804810
,
81.073120
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-08
34
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit