ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20102 - NCP/P/DB/DB/Manampitiya Sinhala M.V
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
19
කොට්ඨාසය
Dimbulagala
ගුරු සංඛ්‍යාව
32
ලිපිනය
Manampitiya
සිසු (පිරිමි)
198
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
198
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
387
පාසල් දුරකථන අංකය
0272053675
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
M.B.N. Wijerathna
0756570000
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
W.G.T.W.A.M.R.H.W.K. Boyagoda
  පිහිටීම
7.908230
,
81.119500
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-07
30
2
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit