ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 4 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
502365
Username

Education Departmnet North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 


විෂයය අධ්‍යක්‍ෂ තොරතුරු

විෂයය අධ්‍යක්‍ෂ
තනතුර
විෂයය
එස්.එම්. සියාද් මහතා  නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  ඉස්ලාම්/ආරාබි
එස්.ආර්. කේ.ඩී. දිසානායක මහත්මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  ගණිතය 
ඩබ්.ඩී.අයි.දීපමාල් විජේතුංග මහතා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  සංගීත
උපුල් හේමන්ත චන්ද්‍රෙස්කර මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  විෂය සමගාමි,නොව්ධිමත් අධ්‍යාපන හා උපදේශන
එච්.එම්.ටී.එස්. හේරත් මහත්මිය  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  විද්‍යාව
එම්.ඒ.ටී.ඩී.මාපලගම මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  සෞඛ්‍ය හා ශාරිරීක අධ්‍යාපනය,ක්‍රිඩා 
ජේ.එම්.ඩී.ජයසුන්දර මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  සිංහල 
ඩබ්.එම්.එස්.පී. වන්නිනායක මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  වාණිජ
ඩබ්.ඩී.අයි.දීපමාල් විජේතුංග මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  චිත්‍ර
ජේ.එම්.පී.එම්.ජයසුන්දර මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  තොරතුරු තාක්ෂණ
ඩබ්.ඩී.අයි.දීපමාල් විජේතුංග මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  නැටුම්/නාට්‍ය හා රංගකලාව
කේ. අයි. ජයවර්ධන මහත්මිය  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  ඉංග්‍රිසි
ඒ.රවින්ද්‍ර මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  ප්‍රාථමික
බී.පී.පී හේවාමානගේ මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  විශේෂ අධ්‍යාපන
ඩී.ඩබ්.එම්.ජේ.බණ්ඩාර මහතා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  ආගමික හා සාරධර්ම