ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 6 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
931610
Username

Education Departmnet North central Province
අංශ ප්‍රධානී
ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා

සැලසුම් අංශය
දුරකථනය 025-2225222
පැක්ස් 025-2225222
විද්‍යුත් ලිපිනය ncpedpl@yahoo.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
ප්‍රසාද් ජයවර්ධන මයා නියොජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - සැලසුම්
   
කාර්යය මණ්ඩලය
එස්.කේ. පරණවිතාරණ මිය සංවර්ධන නිළධාරී
ඊ.එම්.ඒ.කේ. ඒකනායක මයා       සංවර්ධන නිළධාරී
එල්.ජී.ඒ. විරාජිනි මිය සංවර්ධන නිළධාරී
පී.ආර්.රුමේෂ් හසංග මයා සංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ඩි.එම්.ප්‍රියදර්ශණී  මිය රසායනාගාර සහකාර
ඩබ්.අයි.එම්. විජේසේන මිය රසායනාගාර සහකාර
ජේ.එම්.ඒ.එස්.කේ. වැලිවිට මිය රසායනාගාර සහකාර
එස්.ගුණතිලක මායා කාර්යාල කාර්ය සහයක  
ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • වාර්ෂික හා මධ්‍ය කාලීන සැලසුම් සකස් කිරිම

  • මානව හා භෞතික සම්පත් තොරතුරු රැස්කිරිම හා යාවත් කාලීන කිරිම

  • සමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ අදාළ සියළු කටයුතු (GEMP)

  • ජාතික පාසල් වටා ඒකරාශි පොකුරු පාසල් පද්ධතිය නිර්මාණය කිරිම

  • මධ්‍යම රජයේ ප්‍රතිපාදන මගින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති වලට අදාල කටයුතු

  • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලසුමට අනුව ක්‍රියාත්මික වැඩසටහන් අධීක්ෂණය හා නියාමනය හා පසුවිපරම