ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 8 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
1019018
Username

Education Departmnet North central Province
අංශ ප්‍රධානී
රුවන් මෙෙත්‍රිපාල මයා

Education Departmnet North central Province
ඒ.සි.කේ. ප්‍රියංකර මයා

 
පාලන අංශය
දුරකථනය 025-2222532
පැක්ස් 025-2222674
විද්‍යුත් ලිපිනය  
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
රුවන් මෙෙත්‍රිපාල මයා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා නියොජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ පාලන හා පාසල් කටයුතු
නිලානි හෙට්ටිආරච්චි මිය පරිපාලන නිලධාරී
ලක්‍ෂමි විජේසේකර මිය ප්‍රධාන කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
කාර්යය මණ්ඩලය
අංකය නම තනතුර
1
එස්.කේ.ආර්. දිනේෂිකා මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
2
ඩී.එම්.කේ. දිසානායක මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
3
ආර්.එම්.කේ.සී. රාජකරුණා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
4
ජී.ඩබ්ලිව්.එස්. සමන්මලී මිය සංවර්ධන නිලධාරී
5
ඒ.එම්.එස්.එස්. අමරකෝන් මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
6
අයි.කේ.එම්.එම්. ඉලංගසිංහ මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
7
ඩී.එම්.එස්. නිර්මලතා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
8
ඒ.වි. ඉෂාරා සදමාලි රත්නායක මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
9
ඩී.එන්. ධර්මසේන මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
10
ඒ.එච්. හිමාෂා මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
11
යමුණා පියතිලක මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
12
ඩබ්.එස්.ඒ. සමරකෝන් මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
13
ටී.ඩි. කල්දේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී
14
එස්.ජී.යු.එස්. ජයවීර මෙය සංවර්ධන නිලධාරී
15
ෆස්රිය නිලාම් මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
16
එම්.එච්.ඒ.එස්.ආර්. සමරසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී
17

කේ.එම්.එස්.එස්. මැණිකේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී
18

එච්.එම්. මධුරි ශෂිකලා හේරත් මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී
19
ඩී.එම්.එච්.ටී. දිසානායක මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
20
ආර්.ටී. චතුරිකා කුමාරි මිය කළමණාකරණ සේවා නිළධාරි
21
එච්.පී.ඒ. ජයතිලක මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
22
උදිත රත්නායක මයා කාර්යාල කාර්ය සහායක
23
අනුපමා එරන්දි වික්‍රමනායක මෙය දුරකතතන ක්‍රියාකාරිනි
ප්‍රධාන කාර්යභාරය
  • කලාප කාර්යාල වලින් තොරතුරු ලබාගැනීම, පවත්වාගෙන යාම හා නිකුත්කිරීම.
  • අ.පො.ස. උ.පෙළ බාහිර අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
  • ගුරු / විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරු - අන්තර් කලාප හා අන්තර් පළාත්.
  • ගුරු සේවයේ සේවය ස්ථිර කිරීම හා විධිමත් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීම.
  • විදුහල්පති සේවයේ ස්ථිර කිරීම, කාර්යයක්‍ෂමතා කඩඉම්, සේවා දීර්ඝ කිරීම හා විශ්‍රාම ගැන්වීම.
  • ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පති වරුන් සම්බන්ධ විනය කටයුතු ඉටුකිරීම.
  • කණිෂ්ඨ සේවයේ පත්වීම් ස්ථිර කිරීමේ සිට විශ්‍රාම ගැනිවීම දක්වා සියළු කටයුතු ඉටුකිරීම.
  • ගුරු සේවයේ හා විදුහල්පති සේවයේ අධ්‍යයන නිවාඩු හා විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීමට අදාල රාජකාරි ඉටුකිරීම.