ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20106 - NCP/P/DB/WK/Kadawathmaduwa Dharmapala.K.V
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Welikanda
ගුරු සංඛ්‍යාව
18
ලිපිනය
Menikdeniya,Aselapura, Welikanda
සිසු (පිරිමි)
114
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
114
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
206
පාසල් දුරකථන අංකය
077-4880980
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
K.M.I.A. Koodhagoda
077-4880980
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී
K.R.Piyal wicrama bandara
  පිහිටීම
7.961090
,
81.318510
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-05-15
18
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit