ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20122 - NCP/P/DB/WK/Kandakaduwa Primary School
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
5
කොට්ඨාසය
Welikanda
ගුරු සංඛ්‍යාව
05
ලිපිනය
Mahaweli Singhapura , Welikanda
සිසු (පිරිමි)
13
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
13
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
26
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
J.A. Ubayawarna
078-5484749
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.062250
,
81.195130
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-08-03
6
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit