ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20173 - NCP/P/DB/WK/Senapura Al Amin Mu M.V
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
17
කොට්ඨාසය
Welikanda
ගුරු සංඛ්‍යාව
29
ලිපිනය
Nawa Senapura, Welikanda
සිසු (පිරිමි)
194
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
194
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
409
පාසල් දුරකථන අංකය
0252052453
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
1 C
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
B.S. Manujeer
072-6301321
පන්ති පරාසය
1 - 13
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
7.990940
,
81.179640
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-08-01
28
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit