ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20175 - NCP/P/DB/WK/Rotawewa Tamil K.V
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Welikanda
ගුරු සංඛ්‍යාව
10
ලිපිනය
Kudapokuna,Mahaweli Singhapura
සිසු (පිරිමි)
49
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
49
භාෂා මාධ්‍යය
Tamil
සිසු සංඛ්‍යාව
83
පාසල් දුරකථන අංකය
-
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
T. Rameshkumar
0758648473
පන්ති පරාසය
1 - 9
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
8.008060
,
81.173470
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-07-30
11
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit