ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20235 - NCP/P/DB/AG/Vilayaya Primary school
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
15
කොට්ඨාසය
Aralaganvila
ගුරු සංඛ්‍යාව
17
ලිපිනය
Vilayaya Polonnaruva
සිසු (පිරිමි)
287
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
287
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
540
පාසල් දුරකථන අංකය
027-2257237
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
U.G.K. Abegunawardana
070313222
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
7.780420
,
81.187120
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-05-06
15
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit