ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
20244 - NCP/P/DB/WK/Lumbiniya P.V.
විදුහල්පති කලාපය
Dimbulagala
පන්ති සංඛ්‍යාව
6
කොට්ඨාසය
Welikanda
ගුරු සංඛ්‍යාව
6
ලිපිනය
New Town,Welikanda
සිසු (පිරිමි)
93
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
93
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
198
පාසල් දුරකථන අංකය
0722311010
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
3
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
D.Meththalankara Thero
0722311010
පන්ති පරාසය
1 - 5
තොරතුරු භාර නිළධාරී
  පිහිටීම
7.951350
,
81.248320
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2019-06-03
6
0
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2023              Copyright @ 2024 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit