ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 9 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
1019020
Username

Education Departmnet North central Province
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එම්.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

Education Departmnet North central Province
ඊ.එම්.බී.එස්. ඒකනායක මිය

Education Departmnet North central Province
ඩබ්.කේ.ඊ.ටි.වක්කුඹුර මිය
 

කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Mahavilachchiya
Nachchaduwa
Nochchiyagama
Nuwaragam Palatha Central
Nuwaragam Palatha East
Rambewa
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2225332
පැක්ස් 025-2225332
විද්‍යුත් ලිපිනය ncpanuzonalplan@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එම්.එම්.හෙට්ටිආරච්චි මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025- 2225332
ඊ.එම්.බී.එස්. ඒකනායක මිය නි. අ. අ. පාලන 025-2223030
ඩබ්.කේ.ඊ.ටි.වක්කුඹුර මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 025-2234807
ඩබ්.ජී.එල්.එම්. සිරිවර්ධන මෙය ස. අ. අ. සැලසුම් 025-2220214
ඩම්.ඒ.ජේ. චතුරාංගනි මිය ගණකාධිකාරී
025-2234808
ඩබ්.එම්.ඩබ්.පී. විජේසුන්දර මයා පරිපාලන නිළධාරී 025-3247158
ආර්.එම්.එන්. ජයසිංහ මයා ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 025-2223030
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 06
පාසල් සංඛ්‍යාව 141
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 67,741
ගුරු ප්‍රමාණය 3,857
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත

ආර්.ඊ.ඩබ්.එම්. ධනෝද්‍යා සමින්දතී ඒකනායක මෙය

071-2052269
23
මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ටී එම් එස් බණ්ඩාර මයා 071-6351327
33
රඹෑව එම්. කේ. කරුණාවතී මිය 071-4124053
32
නොච්චියාගම කේ.ඒ. උපාලිසේන මයා 071-4666592
25
නාච්චාදූව එම් ඒ ටී ඩී. මාපලගම 071-4016780
11
මහවිලච්චිය කේ.බී. කරුණාරත්න මයා 071-4859032
15
බාගත කිරීම

2019 අ.පො.ස.(සා.පෙළ) තොරතුරු තාක්‍ෂණය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතුව- පිළිතුරුපත්