ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 7 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
1018978
Username

Education Departmnet North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එස්.එම්.ඩබ්. සමරකෝන් මයා
 
Web Mail

 
බස්නාහිර පළාත
වයඹ පළාත
මධ්‍යම පළාත
දකුණු පළාත
ඌව පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
සම්බන්ධතාවය

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
අනුරාධපුර.

තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම : admin@edncp.lk
   
නම තනතුර  දුරකථනය
ඒ.එන්.කේ. වික්‍රමසිංහ මයා
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්
0094-25-2236428
එස්.එම්.ඩබ්. සමරකෝන් මයා
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
0094-25-2222430
රුවන් මෙෙත්‍රිපාල මයා
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( පාලන )
0094-25-2225225
ඒ. අබ්දුල් සමිදු මයා
අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සංවර්ධන )
0094-25-2225224
ජේ.එම්.කේ.එම්.යු.කේ.ජයසිංහ මයා
අතිරේක  පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( මුදල් )
0094-25-2222432
එච්.එම්.ටී.එස්. හේරත් මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( සැලසුම් )
0094-25-2225222
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ( විභාග )
0094-25-2225225