ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 11 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
සම්බන්ධතාව
1045065
Username

Education Departmnet North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එස්.එම්.ඩබ්. සමරකෝන් මයා
 

2024 වාර සටහන්


විද්‍යාව 6 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 7 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 8 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 9 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණිය
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 11 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය 10 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක‍ෂණය 11 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 6 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 7 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 8 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 9 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 10 ශ්‍රේණිය
ඉංග්‍රිසි 11 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 6 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 7 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 8 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 9 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 10 ශ්‍රේණිය
ඉතිහාසය 11 ශ්‍රේණිය
ගණිතය 6 - 11 ශ්‍රේණි
බුද්ධ ධර්මය 6 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය 7 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය 8 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය 9 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය 10 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය 11 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 6 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 7 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 8 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 9 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 10 ශ්‍රේණිය
කතෝලික ධර්මය 11 ශ්‍රේණිය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය 7 ශ්‍රේණිය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය 8 ශ්‍රේණිය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය 9 ශ්‍රේණිය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය 10 ශ්‍රේණිය
පුරවැසි අධ්‍යාපනය 11 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 6 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 7 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 8 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 9 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 10 ශ්‍රේණිය
පෙරදිග සංගීතය 11 ශ්‍රේණිය
චිත්‍ර 6 ශ්‍රේණිය
චිත්‍ර 7 ශ්‍රේණිය
චිත්‍ර 8 ශ්‍රේණිය
චිත්‍ර 10 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 6 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 7 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 8 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 9 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 10 ශ්‍රේණිය
නර්තනය 11 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 6 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 7 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 8 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 9 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 10 ශ්‍රේණිය
නාට්‍ය හා රංග කලාව 11 ශ්‍රේණිය
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 10 ශ්‍රේණිය
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 11 ශ්‍රේණිය
විද්‍යාව 6 ශ්‍රේණිය (දෙමළ මාධ්‍ය)
විද්‍යාව 7 ශ්‍රේණිය (දෙමළ මාධ්‍ය)
විද්‍යාව 8 ශ්‍රේණිය (දෙමළ මාධ්‍ය)
විද්‍යාව 9 ශ්‍රේණිය (දෙමළ මාධ්‍ය)
විද්‍යාව 11 ශ්‍රේණිය (දෙමළ මාධ්‍ය)