ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 4 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
1045118
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ආර්.එම්. විමුක්ති තිලකරත්න මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
අරලගංවිල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය -
විද්‍යුත් ලිපිනය thilak.dhkandiya@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ආර්.එම්. විමුක්ති තිලකරත්න මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-8076715
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 31
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
115357
NCP/P/DB/AG/Veheragala M.V
027-3279497G. H. P. Kumara
215358
NCP/P/DB/AG/Nikawathlanda M.V
027-3126324E.G.C. Ranasingha
315359
NCP/P/DB/AG/Kajuwaththa Primary School
071-7717615E.A Wasantha Kumara
415360
NCP/P/DB/AG/Ulpathwewa Primary School
027-5686048W.M.K.B. Wanninayake
515365
NCP/P/DB/AG/Kekuluwela P.S
-L. Siriyalatha
615369
NCP/P/DB/AG/Galeliya Primary School
078-6019010Y.M.Y. Anura Bandara
715370
NCP/P/DB/AG/Sandagalathenna Primary School
071-1256112Rev. P. Sudassi Thero
815371
NCP/P/DB/AG/Weeralanda Primary School
072-4608677R.S. Kithsiri Wijesinghe
915387
NCP/P/DB/AG/Kanichchigala Primary school
0769775416H.M.U. Ranathunga
1015402
NCP/P/DB/AG/Maldeniya. P. S.
071-0602338D. M. Somapala
1115403
NCP/P/DB/AG/Selasumgama Primary School
071-1973494N.R. Wijesighe
1220103
NCP/P/DB/AG/Vilayaya M.M.V
027-2257213D.A.D. Rathnasiri
1320104
NCP/P/DB/AG/Alawakumbura M.V
071-8157950H.W. Ariyarathna
1420111
NCP/P/DB/AG/Maduruoya M.V
027-5627299P.G.S.Senavirathna
1520112
NCP/P/DB/AG/Lilarathna Wijesinghe M.V
027-2050460Y.G. Ranjith Bandara
1620114
NCP/P/DB/AG/Kandegama K.V
072-4890240I. Anura
1720115
NCP/P/DB/AG/Damminna M.V
027-5686307R. M. Upali Rathnayake
1820116
NCP/P/DB/AG/Nidanwala Primary School
027-5686308T.G.L. Ferdinandis
1920117
NCP/P/DB/AG/Ihalawewa Primary School
027-5622330K.B. Premarathna
2020119
NCP/P/DB/AG/Mahadamana K.V
-V.R. Pelawaththa
2120133
NCP/P/DB/AG/Damminna Primary School
027-5686168M.G.J.B. Molagoda
2220135
NCP/P/DB/AG/Kudawewa K.V
-A.G.B. Rupasingha
2320136
NCP/P/DB/AG/Weheragama Primary School
-A.A. Nawarathna Banda
2420137
NCP/P/DB/AG/Madagama M.V
027-2050570H.M.Gamini Herath
2520139
NCP/P/DB/AG/Bimpokuna Primary School
078-3685106R.M. Herath Banda
2620144
NCP/P/DB/AG/Galthalawa P.V
027-5686323K. W. Nuwan Kumara
2720145
NCP/P/DB/AG/Aluthoya Gamini Primary School
072-5964626K.H.M.U.K. Bandara
2820148
NCP/P/DB/AG/Weerana Primary School
072-4804025W.G. K. Thilakarathna
2920152
NCP/P/DB/AG/Dewagama P.S.
-M. Pemarathna
3020221
NCP/P/DB/AG/Bamunakotuwa Primary School
071-4466619H. L. Ranasingha
3120235
NCP/P/DB/AG/Vilayaya Primary school
027-2257237U.G.K. Abegunawardana