ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 14 ක් නරඹමින් සිටියි.
මුල් පිටුව
පාලන අංශය
සංවර්ධන අංශය
සැලසුම් අංශය
ගිණුම් අංශය
විභාග අංශය
පාසල් ගොඩනැගිලි අංශය
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඒකකය
බාගත කිරීම්
සම්බන්ධතාව
1045056
Username
කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ කේ.ජේ. ප්‍රනාන්දු මයා
 
කොට්ඨාස සිතියම
පාසල් තොරතුරු
ගුරු උපදේශක තොරතුරු
 
වැලිකන්ද අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය
දුරකථනය
විද්‍යුත් ලිපිනය
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
කේ.ජේ. ප්‍රනාන්දු මයා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 071-8513413
කොට්ඨාස සහායක
තොරතුරු
ගුරු උපෙද්ශක සංඛ්‍යාව
පාසල් සංඛ්‍යාව 39
ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව
ගුරු සංඛ්‍යාව
කාර්යය මණ්ඩලය
නම තනතුර
අංකය පාසල් අංකය පාසලේ නම දුරකථන අංකය විදුහල්පති ඡායාරූපය
120097
NCP/P/DB/WK/Monarathanna Primary School
071-8413213W.H.A. Damayanthi
220098
NCP/P/DB/WK/Madurangala K.V
072-2875036M.B.A.R. Ellawala
320099
NCP/P/DB/WK/Sandunpitiya K.V
-A.B. Kanthi Pushpalatha
420100
NCP/P/DB/WK/Mallinda Primary School
-P.S. Rajapaksha
520101
NCP/P/DB/WK/Aluthwewa Primary School
-H.A.U. Priyadarshana
620106
NCP/P/DB/WK/Kadawathmaduwa Dharmapala.K.V
077-4880980K.M.I.A. Koodhagoda
720108
NCP/P/DB/WK/Ginidamana Primary School
-D.P.I. Priyantha Dombawala
820122
NCP/P/DB/WK/Kandakaduwa Primary School
-J.A. Ubayawarna
920126
NCP/P/DB/WK/Mahawewa Primary School
078-5975353T.M.S.K. Tennakoon
1020131
NCP/P/DB/WK/Sewanapitiya M.V
027-2050277D.M.Darmarathna
1120132
NCP/P/DB/WK/Nelumwewa M.V
-I.D.S.K. Rajapaksha
1220134
NCP/P/DB/WK/Manikwela Primary School
077-2304019M.W.A.B.R. Wijesinghe
1320140
NCP/P/DB/WK/Susirigama K.V
071-7292591W.M.S. Ranjani
1420146
NCP/P/DB/WK/Nawaginidamana M.V
072-3673941A.G.P. Ajith Kumara
1520149
NCP/P/DB/WK/Ruhunuketha K.V
077-8919541P.A.P.Nalanarathna
1620150
NCP/P/DB/WK/Mangulpokuna Primary School
071-5442007E.G.C. Pushpa Kumara
1720153
NCP/P/DB/WK/Malwila Primary School
-M.A.W.S.K. Bandara
1820161
NCP/P/DB/WK/Muthugala Tamil K.V
075-2808690K. Sabanadan
1920162
NCP/P/DB/WK/Katuwanwila Mu K.V
027-5686078M. Mohammadu thambi
2020168
NCP/P/DB/WK/AlinchipothanaMu K.V
078-5346970A.R. Shuhair
2120169
NCP/P/DB/WK/Thrikonamaduwa Mu K.V
072-4892240I.L.M. Nazar
2220171
NCP/P/DB/WK/Hawanpitiya tamil K.V
027-5686326S.Raveendran
2320173
NCP/P/DB/WK/Senapura Al Amin Mu M.V
0252052453B.S. Manujeer
2420174
NCP/P/DB/WK/Saraswathi Tamil K.V
0778953532Y. ilangeswaran
2520175
NCP/P/DB/WK/Rotawewa Tamil K.V
-T. Rameshkumar
2620203
NCP/P/DB/WK/Kalingavila K.V
071-8190019H.M. Rathnayaka
2720204
NCP/P/DB/WK/Muthuwella Primary School
071-8275694S.A. Gnanarathna
2820205
NCP/P/DB/WK/Aselapura M.V
0714482857M.R.W.K.Pearis
2920206
NCP/P/DB/WK/Namalgama Primary School
078-7251444M.I.Damayanthi
3020207
NCP/P/DB/WK/Singhapura K.V
071-2802247L.B.Kulathilaka
3120212
NCP/P/DB/WK/Maithrigama Primary School
071-8079588I.P.S.N. Gunasekara
3220219
NCP/P/DB/WK/Welikanda M.M.V
071-8457340H.C.K. Jayanatha De Soyza
3320220
NCP/P/DB/WK/Dimbulana Primary School
027-5686038S. D. B. Malkumara
3420222
NCP/P/DB/WK/Sooriyawewa Primary School
-P.K.J. Pushpakumara
3520223
NCP/P/DB/WK/Mahasenpura Primary School
071-2236361W.K.A. Kumarawangsha
3620226
NCP/P/DB/WK/Nagasthanna Primary School
071-8588244R.M.B.N.G. Abekoon
3720227
NCP/P/DB/WK/Kurulubadda Primary School
-D.A.I.L. Athukorala
3820229
NCP/P/DB/WK/Sewanapitiya K.V
078-6152756K.A.R.R. Gunarathna
3920236
NCP/P/DB/WK/Nooraniya Muslim K.V
078-3848532S.M. Hairulla
4020244
NCP/P/DB/WK/Lumbiniya P.V.
0722311010D.Meththalankara Thero
4120247
NCP/P/DB/WK/Mahawalithanna P S